SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

SPITALUL MUNICIPAL SACELE

 A n u n ţ ă :

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

SPITALUL MUNICIPAL SACELE
STRADA OITUZ, NR. 54, MUNICIPIUL SACELE, JUDETUL BRASOV
ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE

CONFORM H.G. 286/2011

1 post vacant – personal contractual – INGRIJITOARE (G), contract individual de munca – durata nedeterminata,  studii – scoala generala, fara vechime in activitatea de ingrijitoare.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare a concursului;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (copia diplomei de bacalaureat, licenţă sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu, liceu sanitar, şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe, documente calificare);
 4. Copia carnetului e muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie (valabilă );
 6. Cazier judiciar în original sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, la data sustinerii probei scrise aveti obligativitatea sa prezentati cazierul judiciar;
 7. Curriculum vitae – Model European (semnat );
 8. Copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, de luni pana vineri între orele 08.00 -15.00, Centrul de Zi,  Str. George Moroianu, nr. 17, Municipiul Sacele, Judetul Brasov.

Relatii suplimentare la Tel: 0724 078 538.

Condiţiile necesare ocuparii postului vacant de natura contractuala in conformitate cu prevederile art. 3 din HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă într-o probă scrisă şi practica

– proba scrisa:                            04.08.2021   ora : 10 :00

– interviu                                    09.08.2021   ora : 10 :00

 1. Bibliografia este conform anexei la prezentul anunt.
 2. Concursul se va desfăşura după următorul calendar :
  • Selectarea dosarelor de inscriere concurs:

-13.07.2021-26.07.2021    depunere dosare concurs

-27.07.2021                        selectare dosare si afisare rezultate selectare dosare de inscriere

-28.07.2021                        rezultate selectare dosare de inscriere / depunere contestatii

-29.07.2021                      analizare contestatii de catre comisia de concurs si afisarea rezultatelor.

4.2 Proba scrisa :

-04.08.2021, ora 10:00      sustinere proba scrisa

-05.08.2021                     afisare rezultate proba scrisa

-06.08.2021                     depunere contestatii proba scrisa si afisare a rezultatelor contestatilor.

4.3 Proba interviu:

-09.08.2021, ora 10:00      proba interviu

-10.08.2021                     depunere contestatii proba practica si afisare a rezultatelor contestatilor

-11.08.2021                     anunt rezultate finale concurs.

MANAGER
PIRVAN RODICA

BIBLIOGRAFIE

CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTULUI  VACANT DE  INGRIJITOARE

 1.  Tehnica ingrijirii bolnavului – Lucretia Titirca
 2. Ordinul nr. 961/ 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private.
 3. Ordinul MS nr. 1.101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 4. Ordinul MSP nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale.

MANAGER

PIRVAN RODICA