SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

SPITALUL MUNICIPAL SACELE

A n u n ţ ă :

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

 

SPITALUL MUNICIPAL SACELE
STRADA OITUZ, NR. 54, MUNICIPIUL SACELE, JUDETUL BRASOV

ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE
CONFORM H.G. 286/2011

 1. 2 post-uri contractual vacanteRegistrator Medical (M)- (contract individual de munca – durata nedeterminata); studii medii,  6 luni vechime în activitate.

– 1 post – Serviciul Statistica si Registratura Medicala;

– 1 post – Serviciul Anatomie Patologica.

 1. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare a concursului;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (copia diplomei de bacalaureat, licenţă sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu, liceu sanitar, şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe, documente calificare);
 5. Copia carnetului e muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie (valabilă );
 7. Cazier judiciar în original sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, la data sustinerii probei scrise aveti obligativitatea sa prezentati cazierul judiciar;
 8. Curriculum vitae – Model European (semnat );
 9. Copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, de luni pana vineri între orele 08.00 -15.00, Centrul de Zi,  Str. George Moroianu, nr. 17, Municipiul Sacele, Judetul Brasov.

Relatii suplimentare la Tel: 0724 078 538.

Condiţiile necesare ocuparii postului vacant de natura contractuala in conformitate cu prevederile art. 3 din HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 1. Concursul constă într-o probă scrisă şi practica

– proba scrisa:                            03.08.2021   ora : 10 :00                                     

– interviu                                    06.08.2021   ora : 10 :00

 1. Bibliografia este conform anexei la prezentul anunt.
 2. Concursul se va desfăşura după următorul calendar :
  • Selectarea dosarelor de inscriere concurs:

-13.07.2021-26.07.2021    depunere dosare concurs

-27.07.2021                        selectare dosare si afisare rezultate selectare dosare de inscriere

-28.07.2021                        rezultate selectare dosare de inscriere / depunere contestatii

-29.07.2021                      analizare contestatii de catre comisia de concurs si afisarea rezultatelor.

4.2 Proba scrisa :

-03.08.2021, ora 10:00      sustinere proba scrisa

-04.08.2021                     afisare rezultate proba scrisa

-05.08.2021                     depunere contestatii proba scrisa si afisare a rezultatelor contestatilor.

4.3 Proba interviu:

-06.08.2021, ora 10:00      proba interviu

-09.08.2021                     depunere contestatii proba practica si afisare a rezultatelor contestatilor

-10.08.2021                     anunt rezultate finale concurs.

MANAGER

PIRVAN RODICA

 

TEMATICA

CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTULUI  VACANT DE DE REGISTRATOR MEDICAL SERVICIUL STATISTICA SI REGISTRATURA MEDICALA

 1. Cunostinte in specialitatea postului;
 2. Cunostinte operare p.c. .

 

B I B L I O G R A F I E
CONCURS DE OCUPARE A POSTULUI
DE REGISTRATOR MEDICAL SERVICIUL  DE STATISTICA SI REGISTRATURA MEDICALA
LA SPITALUL MUNICIPAL SACELE

1.LEGEA 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar. Capitolul – Spitale

2.LEGEA 46/2003 privind drepturile pacientilor

3.OMS 386/2004 norme de aplicare a legii 46/2003

 1. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 2. Ordinul 397-836/2018 privind Normele Metodologice De Aplicare in anul 2018 a hotararii guvernului nr 140/2018 pt aprobarea pachetelor de servicii si a contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pt anii 2018-2019.

 

MANAGER

PIRVAN RODICA

 

TEMATICA
CONCURS PENTRU OCUPAREA
POSTULUI  VACANT DE DE REGISTRATOR MEDICAL SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICA

 

 

1.Cunostinte in specialitatea postului .

2.Cunostinte operare p.c. .

 

B I B L I O G R A F I E
CONCURS DE OCUPARE A POSTULUI
DE REGISTRATOR MEDICAL SERVICIUL  ANATOMIE PATOLOGICA
LA SPITALUL MUNICIPAL SACELE

 

1.LEGEA 95/2006 reforma la legea sanatatii, actualizata capitolul – spitale.

2.LEGEA 104/2003 actualizata privind manipularea cadavrelor umane  si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavrein vederea transplantului.

 1. HOTARAREA NR.451/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului.

 

MANAGER

Ec. PIRVAN RODICA