SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

Nr. 4607/30.09.2021

ANUNT OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE

PERIOADA DETERMINATA

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.  1839/30 octombrie 2020 privind modificarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/ 26 mai 2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art. 1  din Hotararea Guvernului nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

Spitalul Municipal Sacele cu sediul in Municipiul Sacele, Str. Oituz Nr. 54, Judetul Brasov, angajeaza fara concurs, pe perioada determinata  pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:

Registratori medicali 4 posturi (M) – Serviciul Statistica si Registratura Medicala.

Asistenti medicali 12 posturi: asistent medical principal PL (4 posturi), asistent medical principal S (1 post), asistent medical principal S/SSD/PL (1 post), asistent medical S/SSD/PL (3 posturi), asistent medical PL (1 post), asistent medical debutant S/SSD/PL (2 posturi):

 1. Compartiment Medicina interna – Activitate Covid 19:

-1 post asistent medical principal (PL).

 1. Compartiment Pediatrie – Activitate Covid 19:

-1 post asistent medical principal (PL)

 1. Compartiment Ingrijiri Paliative – Activitate Covid 19:

-1 post  asistent medical principal (S/SSD/PL);

-2 post-uri asistent medical (S/SSD/PL);

-1 post  asistent medical debutant (S/SSD/PL).

 1. Camera de Garda Adulti – Activitate Covid 19:

-2 post-uri asistent medical principal (PL);

-1 post  asistent medical principal (S).

 1. Camera de Garda Pediatrie – Activitate Covid 19:

-1 post  asistent medical (S/SSD/PL);

-1 post  asistent medical (PL);

-1 post  asistent medical debutant (S/SSD/PL).

Infirmiere 4 posturi (2 infirmiere, 2 infirmiere debutante) si ingrijitoare 4 posturi:

-2 post-uri infirmiere – Compartiment Ingrijiri Paliative Activitate Covid 19 ;

-2 post-uri infirmiere debutante – Compartiment Ingrijiri Paliative – Activitate Covid 19;

– 1 post ingrijitoare – Compartiment Ingrijiri Paliative – Activitate Covid 19;

– 1 post ingrijitoare – Compartiment Medicina Interna – Activitate Covid 19;

– 1 post ingrijitoare – Compartiment Pediatrie – Activitate Covid 19;

– 1 post ingrijitoare – Compartiment Boli Cronice – Activitate Covid 19.

 1. Conditii generale de participare la concurs:

Pentru a participa la concurs candidatul trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplineasca conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania,
 2. Sa aiba deplina capacitate de exercitiu,
 3. Sa aiba o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 4. Sa indeplineasca condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul care candideaza,
 5. Sa nu fie condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 6. Conditii specifice de participare la concurs:
 • Nivelul studiilor : in functie de specificul postului.
 • Vechime in specialitatea necesara ocuparii postului.

In vederea angajarii fara concurs, candidatii vor depune un dosar care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. Dosar plic,
 2. Cerere pentru inscriere la selectia dosarelor, angajare fara concurs pe perioada determinata, personal contractual, in baza Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19,
 3. Copia actului de identitate,
 4. Copia documentelor care atesta nivelul studiilor,
 5. Copia cartii de munca sau dupa caz, adeverinte semnate si stampilate de angajator care sa ateste vechimea in munca sau extras REVISAL.
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie;
 8. Curriculum Vitae-Model European;
 9. Declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat/a la o alta institutie publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu.

Copiile actelor prevazute la punctele  c),d) si e) se prezinta insotite de documentele  originale, care se certifica pentru conformitate de catre Compartimentul RUNOS.

Dosarele se depun între orele 08.00 -15.00 la  Compartimentul R.U.N.O.S la Centrul de Zi,  Str. George Moroianu, nr. 17, Municipiul Sacele, Judetul Brasov.

Evaluarile dosarelor, interviurile, precum si incadrarea personalului selectat se vor efectua pe masura depunerii documentelor complete la Compartimentul R.U.N.O.S. datorita nevoii de personal.

Calendar:

08.10.2021 – termenul limita de depunere a dosarelor;

11.10.2021 – afisare rezultate finale ale evaluarilor efectuate in intervalul 30.09.2021-08.10.2021.

Pentru informatii, va rugam sa va adresati la Compartimentul R.U.N.O.S, nr. telefon :                     0724 078 538.

MANAGER

Ec. PIRVAN RODICA