SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

Cerere de înscriere la concurs

În atenția D-nei Manager,

Subsemnata/ul _________________________________________domiciliat (ă) în localitatea __________________________ Strada __________________________ BI/CI____ seria ____________, telefon_______________________.

Vă rog să-mi aprobați participarea la concursul pentru ocuparea postului vacant de ________________________________________________________________,pe perioadă nedeterminată/determinată organizat în perioada_______________________la Spitalul Municipal Sacele.

Anexez prezentei următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare a concursului;
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (copia diplomei de bacalaureat, licenţă sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu, liceu sanitar, şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe, documente calificare);
  4. Copia carnetului e muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
  5. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie (valabilă );
  6. Cazier judiciar în original sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, la data sustinerii probei scrise aveti obligativitatea sa prezentati cazierul judiciar;
  7. Curriculum vitae – Model European (semnat );
  8. Copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul);
  9. Certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul in curs, aviz de libera practica, asigurarea de raspundere civila, (pentru asistenți medicali);
  10. Adeverință eliberată de OAMGMAMR pentru participare la concurs (pentru asistenții medicali) .

Data                                                                                                                Semnătura